Fís

Is í an aidhm atá leis an tionscadal seo ná buntáiste a bhaint as an teicneolaíocht chun cur le scileanna scríbhneoireachta,sealbhú / neartú teanga a chur chun cinn agus cruinneas na Gaeilge a fhorbairt san Idirbhliain i scoileanna lán-Ghaeilge.  

Ba mhaith leis na scoileanna ar fad modh teicneolaíochta a úsáid chun scéalta na scoláirí sna ceantair difriúla a roinnt agus a mheas ar mhaithe le scileanna teanga na scoláirí agus chun cur leis an bhforbairt mac léinn maidir le treoir agus comhairleoireacht.  Beidh sé mar sprioc ag an dtionscadal seo, é seo a chur i gcrích le vlaganna (físeanna) a chruthú ina mbeadh scileanna teicneolaíochta á bhforbairt chun feabhas a chur ar chumas na scoláirí sa Ghaeilge scríofa agus labhartha. Beidh deis iontach ag múinteoirí comhoibriú idir scoileanna a threisiú chun áiseanna a chruthú ar líne trí Ghaeilge.  Tabharfaidh an togra seo seans do scoileanna a bheith nuálach agus cruthaitheach i gcruthú áiseanna teagaisc trí Ghaeilge in éineacht le múinteoirí agus scoláirí eile.

Cuirfear  múinteoirí ar an eolas faoi dhea-chleachtais agus gníomhaíochtaí rathúla a bhíonn ag feidhmiú idir scoileanna ar mhaithe le foghlaim agus forbairt na scoláirí a chur chun cinn.  Mar sin, cruthófar pobal cleachtais ar leibhéal éagsúla trí rannpháirtíocht shóisialta agus chomhfhiontar. Ginfear an fhoghlaim chun an bonn eolais, na tuiscintí doimhne agus na príomhinniúlachtaí a bhíonn ag teastáil ó scoláirí agus ó mhúinteoirí an oideachais lán-Ghaeilge a fhorbairt. Úsáidfear prionsabail agus luachanna Cosán (2016) mar bhonn agus mar thaca ag an gcur chuige.

Déanfar torthaí foghlama an tionscadail a shainaithint agus a shoiléiriú ar dtús.  Beidh plean éifeachtach leagtha amach idir na scoileanna maidir leis an ionchas teanga, spriocanna an togra, gníomhaíochtaí comhtháite, an leibhéal de chomhoibriú a bheadh ag teastáil agus na múinteoirí a thabhairt le chéile chun dea-chleachtais a roinnt agus an clár a phleanáil go céimniúil le linn na bliana.

Spreagfaidh an tionscadal seo an difreálú a chur chun cinn san Idirbhliain agus sa  seomra ranga, spriocanna difriúla d’fhoghlaimeoirí agus ardspriocanna teanga do chainteoirí scoileanna lán-Ghaeilge.  Beidh obair ghrúpa ar siúl ann chuid is mó den am chun díriú ar scileanna teanga na scoláirí. Gheobhaidh scoláirí deiseanna a gcuid cumas scríbhneoreachta agus labhartha a fhorbairt agus a fheabhsú.

Beidh sé mar aidhm ag an dtionscadal seo, teagasc agus foghlaim gníomhach spraíúil a dhíríonn ar an gcumarsáid agus taithí na scoláirí le linn imeachtaí ar leith (Taithí Oibre) san Idirbhliain a thaifeadadh agus a fhoilsiú ar líne.  Chinnteodh an tionscadal go mbeidh an teanga ó bhéal in úsáid idir na scoláirí sna scoileanna éagsúla. Úsáidfear an teicneolaíocht ar mhaithe leis na tasacanna a ghabhann le scríbhneoireacht agus cló-eagar, tascanna taighde, gníomhaíochtaí cumarsáide – i-leabhar nó blag a eagrú, a dhearadh agus a neartú.

Screen Shot 2018-09-28 at 20.07.56